Rabu, Desember 12, 2007

Kontradiksi Injil

Berikut artikel menarik dari:http://garamdunia.tripod.com/INKONSISTENSI & KONTRADIKSI ALKITAB * :* Alkitab yang dijadikan bahan kajian disini adalahAlkitab cetakan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) tahun1999Mana yang lebih dulu diciptakan, siang-malam ataumatahari ?a. Hari pertama, Tuhan menciptakan cahaya, lalumemisahkan terang dan gelap. DinamaiNya terang itusiang dan gelap itu malam (Kejadian 1: 3-5)b. Pada hari ke empat, matahari baru diciptakan(Kejadian 1: 14-19)Mana yang lebih dulu diciptakan, pohon atau manusia ?a. Pohon diciptakan sebelum manusia diciptakan(Kejadian 1: 11-12, 26-27)b. Manusia diciptakan sebelum pohon diciptakan(Kejadian 2: 4-9) Mana yang lebih dulu diciptakan, hewan atau manusia ?a. Burung diciptakan sebelum manusia diciptakan(Kejadian 1: 24-27)b. Manusia diciptakan sebelum hewan diciptakan.(Kejadian 2: 7, 19)Jika manusia mempunyai keturunan, berdosa atau tidak ?a. Tuhan menyuruh manusia untuk berketurunan (Kejadian1: 28)b. Tuhan menganggap wanita yang melahirkan berdosa,sehingga anak yang lahir harus disucikan (Imamat 12:1-8)Tuhan puas atau tidak dengan ciptaanNya ?a. Puas (Kejadian 1: 31)b. Kecewa (Kejadian 6: 5-6)Tuhan dikenal sebagai The Lord/Yahweh/Yehova pada eraMusa atau sebelumnya ?a. Jauh sebelum era Musa (Kejadian 2: 4, 4: 26, 12: 8,22: 14-16, 26: 25)b. Tuhan baru menyatakan diriNya kepada Musa, dansebelumnya belum dikenal (Keluaran 6: 2-3)Waktu Adam memakan buah larangan, seharusnya pada hariitu Adam mati atau tidak ?a. Tuhan melarang Adam memakan buah larangan, jikadilanggar maka Adam akan mati hari itu juga (Kejadian2: 17)b. Adam memakan buah larangan itu, dan tetap hidupselama 930 tahun (Kejadian 5: 5)Tuhan selalu menunjukkan keadilan atau tidak ?a. Tuhan menerima korban persembahan dari Habel, tapiTuhan menolak persembahan dari Kain tanpa sebab yangjelas (Kejadian 4: 4-5)b. Tuhan selalu menunjukkan keadilan dan Dia tidakmemandang semua manusia dengan sepihak (II Korintus19: 7, Kisah Para Rasul 10: 34, Roma 2: 11)Tuhan maha melihat atau tidak ?a. Tuhan mencari dan bertanya lokasi seseorang(Kejadian 3: 8-10, 4: 9)b. Tuhan dapat melihat semuanya dan tidak ada yangtersembunyi dari penglihatannya. (Amsal 15: 3, Yeremia16: 17, 23: 24-25, Ibrani 4: 13)Bisa sembunyikah manusia dari hadapan Tuhan ?a. Manusia dapat pergi dari hadapan Tuhan (Kejadian 3:8, 4: 16)b. Setiap orang tidak dapat sembunyi dari hadapanTuhan. Tuhan memenuhi langit dan bumi. (Yeremia 23:23-24)Berapa pasang hewan yang harus dibawa ke atas bahteraNuh ?a. Satu pasang dari segala hewan tanpa kecuali(Kejadian 6: 19-22, 7: 8-9, 7: 14-16)b. Tujuh pasang dari segala hewan yang tidak haram dansepasang dari segala hewan yang haram (Kejadian 7:2-5)Tuhan menghendaki kekacauan atau tidak ?a. Di Babel, Tuhan mengkacaubalaukan bahasa di seluruhbumi (Kejadian 11: 9)b. Paulus berkata bahwa Tuhan tidak menghendakikekacauan (I Korintus 14: 33)Siapakah anak Daud yang kedua?a. Kileab (II Samuel 3: 2-3)b. Daniel (I Tawarikh 3: 1)Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atautidak?a. Ya (II Samuel 5: 13-16)b. Tidak (I Tawarikh 14: 3-7)Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem?a. 11 orang yaitu Syamua, Sobab, Natan, Salomo,Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Elyada danElifelet (II Samuel 5: 13-16)b. 13 orang yaitu Syamua, Sobab, Natan, Salomo,Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Yafia, Elisama,Beelyada dan Elifelet (I Tawarikh 14: 3-7)Di kota mana Daud mengambil tembaga?a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8)b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamatkepada Daud?a. Yoram (II Samuel 8: 10)b. Hadoram (I Tawarikh 18: 9-10)Dari orang bangsa apa saja Daud mengambil perak danemasuntuk Tuhan?a. Aram (II Samuel 8: 11-12)b. Edom (I Tawarikh 18: 11-12)Siapakah panitera (sekretaris) Daud?a. Seraya (II Samuel 8: 15-17)b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16)Berapakah tentara berkuda tawanan Daud?a. 1700 orang (II Samuel 8: 4)b. 7000 orang (I Tawarikh 18: 4)Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud?a. 700 ekor (II Samuel 10: 18)b. 7000 ekor (I Tawarikh 19: 18)Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalankaki? a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10: 18) b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18)Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud? a. Sobakh (11 Samuel 10: 18) b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18)Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atasbujukan ibiis ?a. Tuhan murka lalu menghasut Daud (II Samuel 24: 1) b. Setan bangkit lalu membujuk Daud (I Tawarikh 21: 1)Siapakah kepala Triwira pengiring Daud? a. Isybaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8) b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11: 11)Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang? a. 800 orang (II Samuel 23: 8) b. 300 orang (I Tawarikh 11: 11)Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel? a. 800 orang (II Samuel 24: 9) b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21: 5)Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda? a. 500.000 orang (II Samuel 24: 9) b. 470.000 orang (I Tawarikh 21: 5)Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman)? a. 40.000 kandang (I Raja-raja 4: 26) b. 4000 kandang (II Tawarikh 9: 25)Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)? a. 3300 mandor (I Raja-raja 5: 16) b. 3600 mandor (II Tawarikh 2: 2)Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo? a. 2000 bat air (I Raja-raja 7: 26) b. 3000 bat air (II Tawarikh 4: 5)Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya? a. 66 jiwa (Kejadian 46: 26) b. 70 jiwa (Keluaran 1: 5)Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ? a. Kelinci (Imamat 11: 6) b. Kelinci hutan (Ulangan 14: 7)Yang diharamkan, babi ataukah babi hutan ? a. Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat 11: 7) b. Babi (Yesaya 66: 17)Berapa lama Yoyakhin menjadi raja di Yerusalem? a. 3 bulan (II Raja-raja 24: 8) b. 3 bulan 10 hari (II Tawarikh 36: 9)Berapa anak Yesua dan Yoab yang pulang kembali keYerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar? a. 2812 orang (Ezra 2: 6) b. 2818 orang (Nehemia 7: 11)Berapa anak-anak Benyamin dan siapa nama mereka ? a. 10 orang yaitu Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman,Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared (Kejadian 46: 21) b. 5 orang yaitu Bela, Asybel, Ahiram, Sefufam danHufam (Bilangan 26: 38-39) c. 3 orang yaitu Bela, Bekher dan Yediel (I Tawarikh7: 6) d. 5 orang yaitu Bela, Asybel, Ahrah, Noha, dan Adar(I Tawarikh 8: 1-5)Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) dan siapa namamereka ? a. 5 orang yaitu Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri (ITawarikh 7: 7) b. 9 orang yaitu Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman,Ahoah, Gera, Sefufan dan Huram (I Tawarikh 8: 3-5) c. 2 orang yaitu Ared dan Naaman (Bilangan 26: 40)Berapa batasan umur manusia?a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun sajaatau tidak lebih dari itu (Kejadian 6: 3)b. Umur manusia bisa lebih dari 120 tahun : Adam 930tahun (Kej. 5: 3-5), Set 912 tahun (Kej. 5: 6-8), Enos905 tahun (Kej. 5: 9-11), Kenan 910 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel 895 tahun (Kej. 5: 15-17), Yared962 tahun (Kej. 5: 18-20), Henokh 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah 969 tahun (Kej. 5: 25-27), Lamekh777 tahun (Kej. 5: 28-32), Nuh 950 tahun (Kej. 9: 29),Sem 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad 438 tahun(Kej. 11: 12-13), Selah 433 tahun (Kej. 11: 14-15),Eber 464 tahun, (Kej. 11: 16-17), Meg 239 tahun (Kej.11: 18-19), Rehu 239 tahun (Kej. 11: 20-21), Serug 230tahun (Kej. 11: 22-23), Nahor 148 tahun (Kej. 11:24-25), Sara 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael 137tahun (Kej. 25: 17), Yakub selanu 147 tahun (Kej. 47:28), Lewi 137 tahun (Kel. 6: 15), Kehat 133 tahun(Kel. 6: 17), Amram 137 tahun (Kel. 6: 19), Harun 123tahun (Bil. 33: 39), Ayub 140 tahun lebih (Ayub 42:16-17)Tuhan menyesal atau tidak?a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29,Bilangan 23: 19)b. Tuhan menyesal (Kejadian 6: 5-6, I Samuel 15:10-11,35, Samuel 24: 16, Yeremia 26:3, Yeremia 42:10,Keluaran 32: 14)Tuhan bisa dilihat atau tidak?a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5:37, I Timotius 1: 17, 6: 16, Keluaran 33: 20, IYohanes 4: 12)b. Tuhan bisa dilihat oleh mata(Keluaran 33: 11, 33:20, Kejadian 18: 1, 26: 24, Yohanes 5: 37, ; ITimotius 6: 16, 1: 17, I Yohanes 4: 12 )c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24: 9-10)d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6: 1)e. Tuhan bisa dilihat dari jauh (Yeremia 31: 3)Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud?a. Lukas 3: 31-34 mencatat 15 nama dari Daud sampaidengan Yesusb. Matius 1: 2-6 hanya mencatat 14 nama dari Daudsampai dengan YesusDalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud,siapakah anak Hezron?a. Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3:33)b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1:3)Berapa nama silsilah dari Daud sampai dengan Yesus?a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai denganYesus (Lukas 3: 23-31)b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampaidengan Yesus (Matius 1: 6-16)Siapakah kakek Yesus ?a. Yakub (Matius 1: 16)b. Eli (Lukas 3: 23)Siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus?a. Salomo (Matius 1: 6)b. Natan (Lukas 3: 31)Yesus memasuki Yerusalem naik apa?a. Seekor keledai (Markus 11: 7; Lukas 19: 35)b. Seekor keledai betina dan seekor anak keledai(Matius 21: 7)Ketika Yesus bertemu Yairus, apakah anak perempuanYairus sudah mati ?a. Ya, sudah mati (Matius 9: 18)b. Belum mati, masih sakit dan hampir mati! (Markus 5:23)Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan?a. Ya, boleh (Markus 6: 7-9)b. Tidak boleh (Matius 10: 9-10, Lukas 9: 1-3)Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah?a. Tidak benar (Yohanes 5: 31)b. Benar (Yohanes 8: 14)Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus diYerikho?a. Dua orang buta (Matius 20: 29-30)b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10: 46)Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan?a. Di Gedara (Matius 8: 28)b. Di Gerasa (Markus 5: 1-2)Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemuiYesus?a. Ada 2 orang (Matius 8: 28)b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2)Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus?a. Salam Rabi (Matius 26: 49)b. Rabi (Markus 14: 45)c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22: 47)Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana responpara muridnya?a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14: 33)b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6: 51-52)Jam berapa Yesus disalibkan ?a. Jam sembilan (Markus 15: 25)b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19: 14)Yesus membawa damai dan keselamatan atau onar ?a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5: 9, Yohanes 3:17, Yohanes 12: 47)b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga(Matius 10: 34-36)Apa hukumnya bersunat?a. Sunat itu wajib (Kejadian 17: 10-14, 17: 14,Kejadian 21: 4) Yesus tidak membatalkan sunat (Matius5: 17-20, Lukas 2: 21). Yesus juga disunat (Lukas 2:21). Dan orang yang tidak disunat, tidak dapatdiselamatkan (Kisah Para Rasul 15: 1-2)b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dantidak penting (Galatia 5: 6, I Korintus 7: 18-19)Bolehkah makan babi?a. Babi haram dimakan (Ulangan 14: 8, Imamat 11: 7,Yesaya 66: 17)b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan,tidak ada yang haram (I Korintus 6: 12, I Korintus 10:25,Kolose 2: 16, I Timotius 4-5, Roma 14: 17)Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga?a. Tidak ada, hanya Yesus saja yang pernah naik kesorga (Yohanes 3: 13)b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5:24, II Raja-raja 2: 11)Tuhan menepati janji atau tidak ?a. Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepadaAbraham (Kejadian 17: 8)b. Abraham meninggal pada umur 175 tahun tetapi janjiTuhan belum terpenuhi (Kejadian 25: 8, Kisah ParaRasul 7: 2-5, Ibrani 11: 13)Lot adalah orang yang benar atau tidak ? atau apakahincest dibenarkan ?a. Ketika Lot mabuk, kedua anaknya tidur dengannya,lalu hamil dan memiliki anak dari ayah mereka(Kejadian 19: 30-38)b. Lot adalah orang yang benar (II Petrus 2: 7)Tuhan mencobai manusia atau tidak ?a. Tuhan mencobai Abraham dan Musa (Kejadian 22: 1-12,Ulangan 8: 2) dan mencobai orang Israel (Hakim-hakim2: 22)b. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun (Yakobus 1:13)Siapa nama anak dari Elifaz ?a. Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenaz (Kejadian 36:11)b. Teman, Omar, Zefo, Kenaz (Kejadian 36: 15-16)c. Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenaz, Timna, and Amalek(I Tawarikh 1: 35-36)Siapakah bapak-bapak 12 bangsa Israel ?a. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakhar, Dan,Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan Benyamin (Kejadian 49:2-28)b. Semuanya kecuali Dan diganti Manasye (Wahyu 7: 4-8)Dimanakah Yakub dikuburkan ?a. Dalam sebuah gua di Makhpela, yang dibeli dariEfron orang Het (Kejadian 50: 13)b. Di makam daerah Sikhem, yang dibeli dari anak-anakHemor (Kisah Para Rasul 7: 15-16)Anak-anak mendapat balasan atas dosa orang tua atautidak ?a. Ya (Keluaran 20: 5, 34: 7, Bilangan 14: 18, Ulangan5: 9, Yesaya 14: 21-22)b. Tidak (Ulangan 24: 16, Ezra 18: 19-20)Apakah orang tua harus dihormati ?a. Ya (Keluaran 20: 12, Ulangan 5: 16, Matius 15: 4,19: 19, Markus 7: 10, 10: 19, Lukas 18: 20)b. Tidak. Yesus datang untuk membawa pertentangandalam keluarga (Matius 10: 35-37, Lukas 12: 51-53, 14:26)Benar atau salahkah jika meminjamkan uang dengan mintabunga atau riba?a. Salah (Imamat 25: 37, Mazmur 15: 5)b. Benar (Matius 25: 27, Lukas 19: 23-27)Dimanakah Harun menemui ajalnya ?a. Di gunung Hor (Bilangan 33: 38)b. Di Mosera (Ulangan 10: 6)Kemana orang Israel pergi setelah kematian Harun ?a. Dari gunung Hor ke Zalmona lalu ke Funon dst.(Bilangan 33: 41-42)b. Dari Mosera ke Gudgod lalu ke Yotbata (Ulangan 10:6-7)Sisera dibunuh oleh Jael ketika Sisera sedang tiduratau berdiri ?a. Tidur (Hakim-hakim 4: 21)b. Berdiri (Hakim-hakim 5: 25-27)Berapa jumlah anak Isai ?a. 7 plus Daud, jadi semuanya ada 8 (I Samuel 16:10-11, 17: 12)b. Semuanya ada 7 (I Tawarikh 2: 13-15)Kenalkah Saul dengan Daud ketika Daud melawan Goliat ?a. Sangat kenal (I Samuel 16: 19-23)b. Tidak kenal sama sekali (I Samuel 17: 55-58)Siapakah yang membunuh Goliat ?a. Daud (I Samuel 17: 50)b. Elhanan (II Samuel 21: 19)Siapa nama imam besar yang memberi Daud roti ?a. Ahimelekh (I Samuel 21: 1-6)b. Abyatar (Markus 2: 26)Siapa yang membunuh Saul ?a. Saul bunuh diri dengan merebahkan dirinya di ataspedang (I Samuel 31: 4-6)b. Atas permintaan Saul sendiri, seorang Amalekmembunuh Saul (II Samuel 1: 2-10)c. Saul dibunuh oleh orang Filistin di Gilboa (IISamuel 21: 12)Berapa Daud membayar barang peternakan ?a. 50 syikal perak (II Samuel 24: 24)b. 600 syikal emas (I Tawarikh 21: 22-25)Kapankah Baesa meninggal ?a. Baesa meninggal ketika masa 26 tahun pemerintahanRaja Asa (I Raja-raja 16: 6-8)b. Baesa mendirikan sebuah negeri ketika masa 36 tahunpemerintahan Raja Asa (II Tawarikh 16: 1)Berapa umur Ahazia ketika menjadi raja ?a. 22 tahun (II Raja-raja 8: 25-26)b. 42 tahun (II Tawarikh 22: 1-2)Kemanakah Yusuf dan Maria ketika menunggu kelahiranYesus ?a. Lari ke Mesir menunggu sampai Herodes meninggal,karena Herodes membunuh semua bayi lelaki berusia duatahun atau kurang (Matius 2: 13-16)b. Menetap di Yerusalem sampai Yesus lahir lalu keNazaret, tidak pernah ke Mesir (Lukas 2: 22-40)Siapakah yang melihat roh turun dari langit ?a. Yesus (Matius 3: 16, Markus 1: 10)b. Yohanes (Yohanes 1: 32)Kemanakah Yesus setelah dibaptis ?a. Langsung dibawa roh ke ke padang gurun selama 40hari dan dicobai Iblis (Matius 4: 1-11, Markus 1:12-13)b. Hari ketiga setelah dibaptis, Yesus pergi keperkawinan di Kana (Yohanes 2: 1-11)Kemana iblis membawa Yesus ?a. Ke bubungan bait Allah lalu ke atas gunung (Matius4: 5-8)b. Ke atas gunung lalu ke bubungan bait Allah (Lukas4: 5-9)Haruskah kita melawan terhadap musuh ?a. Kasihilah musuhmu (Matius 5: 39, 44)b. Yesus ingin semua musuhnya dibunuh (Lukas 19: 27)Bolehkah para rasul mendatangi kaum selain Israel ?a. Tidak boleh (Matius 10: 2, 5-6)b. Petrus -salah seorang rasul, mendatangi kaum selainIsrael (Kisah Para Rasul 15: 7)Anak siapakah Zakharia ?a. Anak Berekhya (Matius 23: 35)b. Anak imam Yoyada (II Tawarikh 24: 20)Siapa yang menegur wanita pembawa minyak ?a. Para rasul (Matius 26: 8)b. Beberapa rasul (Markus 14: 4)c. Yudas Iskariot (Yohanes 12: 4-5)Apa dulu yang dilakukan dalam perjamuan kudus ?a. Roti lalu anggur (Matius 26: 26-29, Markus14:22-25)b. Anggur lalu roti (Lukas 22: 17-20)Siapa yang membeli tanah ?a. Imam-imam kepala (Matius 27: 3-7)b. Yudas (Kisah Para Rasul 1: 16-19)Apa yang dilakukan Yudas dengan uang peraknya ?a. Melemparnya ke dalam bait suci lalu pergi (Matius27: 5)b. Untuk membeli tanah (Kisah Para rasul 1: 16-19)Bagaimana Yudas menemui ajalnya ?a. Gantung diri (Matius 27: 5)b. Jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehinggasemua isi perutnya tertumpah ke luar (Kisah para Rasul1: 18)Berapa jarak para perempuan dari Yesus di kayu salib ?a. Melihat dari kejauhan (Matius 27: 55, Markus 15:40, Lukas 23: 49)b. Cukup dekat sehingga Yesus bisa berbicara denganibunya (Yohanes 19: 25-26)Siapa yang pertama kali datang ke kuburan Yesus ?a. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus (Matius 28:1)b. Keduanya dan ditambah dengan Salome (Markus 16: 1)c. Keduanya dan ditambah dengan Yohana dan perempuanlain (Lukas 24: 10)d. Maria Magdalena sendirian (Yohanes 20: 1)Apa yang terjadi ketika orang-orang pertama datang kekuburan Yesus ?a. Terjadi gempa karena datangnya malaikat yangmenggulingkan batu dan duduk di atasnya, di luarkuburan (Matius 28: 2)b. Tidak ada gempa, ada seorang pemuda duduk di dalamkuburan (Markus 16: 5)c. Tidak ada gempa, ada dua orang berdiri di dalamkuburan (Lukas 24: 2-4)d. Tidak ada gempa, ada dua malaikat duduk di dalamkuburan (Yohanes 20: 12)Bisakah Yesus disentuh ketika menampakkan diri setelahkematiannya ?a. Maria Magdalena dan Maria yang lain memeluk kakinya(Matius 28: 9)b. Yesus melarang Maria memegangnya karena Yesus belumpergi ke Bapa (Yohanes 20: 17)c. Delapan hari kemudian, Yesus menyuruh Tomasmenyentuhnya walau Yesus belum pergi ke Bapa (Yohanes20: 27)Yesus mengajar sesudah atau sebelum Yohanes ditangkap?a. Sesudah (Markus 1: 14)b. Sebelum (Yohanes 6: 17-25)Kemana Yesus dan para rasul pergi setelah memberimakan 5000 orang ?a. Genesaret (Markus 6: 53)b. Kapernaum (Yohanes 6 : 16-17)Bolehkah memberitakan Injil di Asia ?a. Roh Kudus melarang (Kisah Para Rasul 16: 6)b. Paulus memberitakan Injil di Asia (Kisah Para Rasul19: 8-10)Bolehkah para malaikat menghanguskan rumput ?a. Seluruh rumput dihanguskan para malaikat (Wahyu 8:7)b. Mereka diperintahkan untuk tidak merusak rumput(Wahyu 9: 4)Siapakah yang memikul salib untuk Yesus ?a. Simon (Matius 27: 32, Markus 15: 21, Lukas 23: 26)b. Dipikul Yesus sendiri (Yohannes 19: 17)Kontradiksi dengan ilmu pengetahuan :a. Matahari mengelilingi bumi.Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-burumenuju tempat ia terbit kembali. (Pengkhotbah 1: 5)b. Bumi tidak bergerak dan diam di tempat, menurutbeberapa Alkitab versi bahasa Inggris.yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya,sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya.(Mazmur 104 : 5)Dalam Alkitab versi berbahasa Inggris sangat tegasdikatakan bahwa bumi tidak bergerak (bukan tidakgoyang seperti ayat di atas)He set the earth on its foundations; it can never bemoved. (NIV Bible, Psalms 104 : 5) You have set the earth firmly on its foundations, andit will never be moved. (Today's English Bible, Psalms104: 5)Seperti kita ketahui bersama, sesungguhnya bumiberputar pada porosnya dan juga bergerak pada orbitnyamengelilingi matahari.c. Bumi berbentuk datar (memiliki 4 sudut), menurutbeberapa Alkitab versi bahasa Inggris.Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagibangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israelyang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orangYehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi.(Yesaya 11 : 12)Dalam Alkitab versi bahasa Inggris sangat tegasdikatakan bahwa bumi memiliki 4 sudut alias bumiadalah datar.And he shall set up an ensign for the nations, andshall assemble the outcasts of Israel, and gathertogether the dispersed of Judah from the FOUR CORNERSOF THE EARTH. (King James Version Bible, Isaiah 11 :12) The Lord will raise a signal flag to show the nationsthat he is gathering together again the scatteredpeople of Israel and Judah and bringing them back fromthe four corners of the earth. (Today's English Bible,Isaiah 11 : 12)d. Ular bukan hewan carnivora bahkan bukan herbivorakarena makanan ular adalah debuLalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karenaengkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antarasegala ternak dan di antara segala binatang hutan;dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debutanahlah akan kaumakan seumur hidupmu. (Kejadian 3:14) e. Janji Tuhan akan adanya bumi baru dimana serigaladan singa jadi hewan herbivora, makanannya adalahrumput dan jeramiSerigala dan anak domba akan bersama-sama makanrumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ularakan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuatjahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Kuyang kudus," firman TUHAN. (Yesaya 65: 25) f. Jika kambing domba kawin dekat dahan pohon yangbergaris maka anaknya kelak akan bercoreng danberbintik-bintikLalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar,pohon badam dan pohon berangan, dikupasnyalahdahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yangputihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yangdikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat didepan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu sukaberkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing dombaitu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknyabercoreng-coreng, berbintik-bintik danberbelang-belang. (Kejadian 30: 37-39)g. Tumbuhan diciptakan sebelum diciptakannya matahari,atau dengan kata lain tumbuhan dapat tumbuh tanpaproses fotosintesaTanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenistumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenispohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji.Allah melihat bahwa semuanya itu baik.Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang padacakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlahbenda-benda penerang itu menjadi tanda yangmenunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dantahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawalabiarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilahdemikian.Maka Allah menjadikan kedua benda penerangyang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasaisiang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, danmenjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruhsemuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, danuntuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkanterang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itubaik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah harikeempat. (Kejadian 1: 12-19)

Tidak ada komentar: